Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina's bladert. Door verbinding te maken met deze site, aanvaardt u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Bovendien zijn, in overeenstemming met de artikelen 78 en 80 van het Belgische Wetboek van vennootschappen, de verantwoordelijken voor deze website www.great-technology.be:

Site-editor:

Great Technology Srl

Bedrijfsnummer: 0783.724.267

Redactiemanager: Great Technology Srl

Rondpunt Shuman 2-4

Vak 6

1040 Brussel - België

Telefoon: +32 2 315 7100

E-mail: info@great-technology.be

Website: www.great-technology.be

Accommodatie :

Gastheer: OVh

Frankrijk

Website: www.ovh.com

Ontwikkeling :

Great Technology Srl

Adres: Rond Point Shuman 2-4

Vak 6

1040 Brussel - België

Website: www.great-technology.be

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (www.great-technology.be) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc.) voor een beter gebruiksgemak en aangenamere graphics, wij raden u aan moderne browsers zoals internet te gebruiken Verkenner, Safari, Firefox, Google Chrome, enz...

Great Technology Srl implementeert alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet daarom de juistheid van de informatie garanderen met en eventuele wijzigingen aan de site melden die hij nuttig acht. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor eventuele directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Koekjes:

De site www.great-technology.be kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder cookies te accepteren.

Hypertext-links:

De websites van kunnen links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Great Technology Srl heeft geen enkele mogelijkheid om de sites die met haar websites zijn verbonden te controleren. staat niet in voor en garandeert niet de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit enig gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. elementen. De risico's die aan dit gebruik verbonden zijn, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Great Technology Srl.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Great Technology Srl wil opzetten, is het aan hem om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om de hyperlink op te zetten te formuleren. een hyperlink. Great Technology Srl behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden voorgesteld op onze website www.great-technology.be.

Great Technology Srl streeft ernaar om op de site www.great-technology.be zo nauwkeurig mogelijke informatie aan te bieden. de informatie op de site www.great-technology.be is niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site www.great-technology.be uitsluitend ter informatie verstrekt en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of evolueren.

Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat lijkt op een defect opmerkt, meld dit dan per e-mail op het adres info@great-technology.be, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (probleem met paginavragen, type computer en gebruikte browser, enz.).

Alle gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor enig gegevensverlies na het downloaden.

Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Great Technology Srl vallen.

Intellectueel eigendom :

Alle inhoud op de site www.great-technology.be, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn exclusief eigendom van het bedrijf met de met uitzondering van merken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, hertransmissie of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Great Technology Srl. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Geschillen:

Deze voorwaarden van de site www.great-technology.be worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of proces dat zou kunnen voortkomen uit de interpretatie of uitvoering hiervan valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waarvan de sociale zetel afhankelijk is. De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken wanneer u onze website www.great-technology.be bezoekt.

Dit principe kent echter bepaalde uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u bepaalde gegevens aan ons moet doorgeven, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, onder het kopje ‘contact’. In ieder geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dit geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name voor het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang krijgt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren.