Artikel 1:
Tenzij dwingende wettelijke bepalingen andersluidend zijn, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle activiteiten van GREAT TECHNOLOGY Srl waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Rondpunt Robert Schuman 2-4, bus 6, 1040 Brussel, ingeschreven als vennootschap onder nummer 0783.724.267 met BTW nummer BE0783724267. Deze algemene voorwaarden, evenals eventuele bijzondere voorwaarden van GREAT TECHNOLOGY Srl, worden geacht aanvaard te zijn door haar kopers en leveranciers, zelfs als ze in strijd zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden opgemerkt en gemeld door een persoon die bevoegd is om GREAT TECHNOLOGY Srl te binden.
Artikel 2:
De aanbiedingen van GREAT TECHNOLOGY Srl zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn pas definitief nadat ze schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door een persoon die bevoegd is om GREAT TECHNOLOGY Srl te binden. GREAT TECHNOLOGY Srl is ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van niet-nakoming als gevolg van overmacht (algemene storing bij de dienstverlener of een ander technisch probleem), een staking, een uitsluiting, enz.
Artikel 3:
Levertijden zijn indicatief. De goederen reizen op risico van de koper, waarbij de risico-overdracht plaatsvindt zodra de goederen de magazijnen van GREAT TECHNOLOGY Srl verlaten. GREAT TECHNOLOGY Srl behoudt zich het recht voor om de goederen te factureren op het moment dat ze worden geleverd, zelfs als deze gedeeltelijk zijn.
Artikel 4:
De door GREAT TECHNOLOGY Srl verkochte goederen worden door de fabrikant gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. GREAT TECHNOLOGY Srl is alleen verantwoordelijk voor verborgen gebreken, tenzij zij de niet-detecteerbare aard van het gebrek aantoont. De garantie van GREAT TECHNOLOGY Srl vervalt als de koper GREAT TECHNOLOGY niet uiterlijk binnen de maand na de verkoop per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van zijn klachten. De aansprakelijkheid van GREAT TECHNOLOGY Srl is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige terugbetaling, compensatie of schadevergoeding van welke aard en om welke reden dan ook. Met betrekking tot de verhuur van diensten zoals servers, hosting of VPS is GREAT TECHNOLOGY enkel verantwoordelijk voor de levering van de dienst vermeld op de facturen en niet voor de inbedrijfstelling of databack-ups die de verantwoordelijkheid zijn van de klant. In geval van een storing kan GREAT TECHNOLOGY niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
Artikel 5:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van GREAT TECHNOLOGY Srl contant betaalbaar op het adres van GREAT TECHNOLOGY Srl. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder verleende betalingsfaciliteiten. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum voor een gedeeltelijke levering behoudt GREAT TECHNOLOGY Srl zich het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren.
Artikel 6:
Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling, erkent de schuldenaar gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding vastgesteld op 15% van het opeisbare factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een intrest tegen het tarief bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties.
Artikel 7:
De koper erkent dat de goederen eigendom blijven van GREAT TECHNOLOGY Srl tot de volledige betaling van de factuur en de bijbehorende accessoires in geval van niet-betaling op de vervaldag.
Artikel 8:
Het versturen van de factuur met daarop het eindsaldo geldt als een verzoek om ontvangst, als dit niet eerder is gebeurd. Bij ontstentenis van een klacht per aangetekende brief binnen de twintig dagen vanaf de factuurdatum, worden de werken als definitief en zonder voorbehoud ontvangen beschouwd.
Artikel 9:
In geval van een geschil, anders dan de invordering van onbetaalde facturen, verbinden de partijen zich ertoe eerst hun toevlucht te nemen tot bemiddeling door het aanstellen van een erkende bemiddelaar en deel te nemen aan twee sessies van minstens twee uur om te proberen een minnelijke oplossing te vinden.
Artikel 10:
Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zelfs in geval van een beroep op garantie of meerdere gedaagden. GREAT TECHNOLOGY Srl behoudt zich echter het recht voor om te dagvaarden voor de rechter van de zetel van een van de beklaagden. Geen enkele wijze van betaling of uitvoering zal schuldvernieuwing of afwijking van deze uitdrukkelijke clausule van exclusieve toekenning van jurisdictie met zich meebrengen. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn.